„Odvážnemu šťastie praje“.

Najmä vtedy ak má dobrého advokáta.

Právne služby a poradenstvo vo všetkých odvetviach práva.

Kvalitné právne služby a profesionálny prístup.

Záleží mi
na každom detaile

Postarám sa o plynulé riešenie Vášho problému. Počas celého procesu budete dôkladne o všetkom informovaní a budem Vám k dispozícii v prípade akýchkoľvek otázok.

Postarám sa o to, aby Vaše argumenty boli čo najsilnejšie a právo bolo vždy na vašej strane.

Právne služby

Poskytujem právne služby a poradenstvo vo všetkých odvetviach práva, najmä v nasledovných oblastiach:

 • Obhajoba obvineného vo všetkých štádiách trestného konania
 • Zastupovanie poškodeného vo všetkých štádiách trestného konania
 • Zastupovanie svedka
 • Vypracovanie trestného oznámenia
 • Zastupovanie v občianskoprávnych sporoch
 • Zastupovanie v exekučnom konaní
 • Zastupovanie v dedičskom konaní
 • Zmluvná agenda
 • Bezdôvodné obohatenie
 • Náhrada škody
 • Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva
 • Vymáhanie pohľadávok
 • Zriadenie vecného bremena
 • Rozvod manželstva
 • Úprava výkonu rodičovských práv a povinností
 • Úprava styku s maloletým dieťaťom
 • Výživné
 • Vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov
 • Zmluvná agenda
 • Vznik pracovného pomeru
 • Skončenie pracovného pomeru a súvisiace nároky
 • Náhrada škody
 • Zastupovanie v obchodnoprávnych sporoch
 • Zakladanie spoločností
 • Zmeny v obchodných spoločnostiach
 • Zmluvná agenda
 • Likvidácia spoločnosti
 • Konkurzy a reštrukturalizácie
 • Register partnerov verejného sektora
 • Zastupovanie v správnom konaní
 • Zastupovanie v priestupkovom konaní
 • Zastupovanie v katastrálnom konaní

Trestné právo

Obhajoba obvineného vo všetkých štádiách trestného konania - Zastupovanie poškodeného vo všetkých štádiách trestného konania - Zastupovanie svedka - Vypracovanie trestného oznámenia

Obchodné právo

Zastupovanie v obchodnoprávnych sporoch - Zakladanie spoločností - Zmeny v obchodných spoločnostiach - Zmluvná agenda - Likvidácia spoločnosti - Konkurzy a reštrukturalizácie - Register partnerov verejného sektora

Správne právo

Zastupovanie v správnom konaní - Zastupovanie v priestupkovom konaní - Zastupovanie v katastrálnom konaní

Rodinné právo

Rozvod manželstva - Úprava výkonu rodičovských práv a povinností - Úprava styku s maloletým dieťaťom - Výživné - Vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov

Občianske právo

Zastupovanie v občianskoprávnych sporoch - Zastupovanie v exekučnom konaní - Zastupovanie v dedičskom konaní - Zmluvná agenda - Bezdôvodné obohatenie - Náhrada škody - Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva - Vymáhanie pohľadávok - Zriadenie vecného bremena

Pracovné právo

Zmluvná agenda - Vznik pracovného pomeru - Skončenie pracovného pomeru a súvisiace nároky - Náhrada škody

Peter Vilhan

Advokát

Vyštudoval som Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Súčasne počas štúdia som od roku 2015 pôsobil v advokátskej kancelárii na pozícii právny asistent. Po ukončení štúdia v roku 2017 som začal pôsobiť v advokácii, ako advokátsky koncipient. V roku 2022 som zložil advokátsku skúšku, a bol som zapísaný do zoznamu advokátov vedeného Slovenskou advokátskou komorou. Od zápisu vykonávam samostatnú advokátsku prax.

ODMENA

Odmenu advokátov za poskytnuté právne služby upravuje Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z., o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb.

Táto vyhláška upravuje spôsob určenia a výšku odmeny, náhrady hotových výdavkov a náhrady za stratu času advokáta za právne služby poskytované klientom. Odmena sa určuje na základe dohody medzi advokátom a jeho klientom, ak nedôjde k dohode, na určenie odmeny advokáta sa použijú ustanovenia tejto vyhlášky o tarifnej odmene. Advokát pristupuje ku každému klientovi individuálne a podľa jeho potrieb stanovuje aj konkrétnu odmenu advokáta. V zmysle požiadaviek klienta a objemu požadovaných právnych služieb sa s klientom dohodne na niektorom z druhov odmeny stanovených vyhláškou, s tým že sa jedná buď o tzv. hodinovú odmenu, paušálnu odmenu, podielovú odmenu a tarifnú odmenu, prípadne aj kombináciu viacerých druhov uvedených odmien.

Výhodou je určite veľká variabilita a pružnosť v dohode s klientom o druhu a výške odmeny, tak aby boli obidve strany zmluvného vzťahu vždy spokojné.

Potrebujete poradiť?
Neváhajte ma kontaktovať.

Mgr. Peter Vilhan, advokát